Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Comunicat de presă cu privire la Conferința de închidere a proiectului ”Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic” cod MySMIS 112412/SIPOCA269, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța

Conferința de închidere a proiectului ”Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic” este organizată în ziua de vineri, 31 ianuarie 2020, între orele 17:00 și 19:00, la Hotelul Ramada Plaza (Sala Henri Coandă) din Craiova, str. Calea București, nr.1.

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact a implementat în perioada iunie 2018-ianuarie 2020 proiectul Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1- “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.

Valoarea totală a proiectului a fost 959.453,95 lei din care 940.264,88 lei reprezintă cofinanțarea UE din Fondul Social European.

Obiectivul specific al proiectului a fost dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP (Strategia de Consolidare a Administrației Publice).

Partener în cadrul proiectului a fost Universitatea Andrei Șaguna din Constanta, instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu mare experiență în derularea de proiecte europene.

Grupul țintă a fost format din:

  • 60 de reprezentanți din 10 asociații profesionale de mediatori, reprezentative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare;
  • 48 de reprezentanți din cadrul a 6 parteneri sociali – organizații sindicale cu acoperire națională;
  • 54 de persoane angajate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, personal de conducere și de execuție care are atribuții în legătură cu legislația din domeniul medierii sau la nivelul căruia se identifică apariția unor conflicte de natură diversă între cetățeni și/sau autorități.

Astfel, obiectivul urmărit și realizat de proiect a fost creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii, grupul țintă fiind alcătuit din 10 organizații non-guvernamentale, 6 organizații sindicale, precum și autorități și instituții publice care au un rol în implementarea activității de mediere.

Activitățile proiectului s-au desfășurat în perioada iunie 2018 – ianuarie 2020, în 8 regiuni de dezvoltare, urmărind soluționarea unor aspecte identificate în derularea procesului de mediere în România: lipsa cunoașterii și promovării medierii, cadrul legislativ incoerent, instabil și lipsa armonizării legislației, dezvoltarea insuficientă a asociațiilor profesionale, deficitul de formare profesională continuă.

În acest scop au fost dezvoltate instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice, studii de monitorizare a percepției cetățenilor și a mediului asociativ privind serviciile de mediere, diseminarea informațiilor obținute realizându-se în cadrul unor mese rotunde organizate în Constanța, București, Arad, Târgu Jiu, Alba Iulia, Oradea, Botoșani și Slobozia.

Un alt set de activități a condus la dezvoltarea unor mecanisme inovative de consolidare a dialogului social și civic, prin derularea unei campanii interactive în social media și construirea unei platforme on-line, care să faciliteze accesul publicului la serviciile de mediere.

Proiectul a realizat elaborarea și fundamentarea de propuneri alternative la politicile publice prin realizarea de grupuri de lucru cu experți în domeniu, precum și organizarea de consultări publice, de tip ”Cafeneaua publică”, la Constanța, Târgu –Jiu și Oradea. În cadrul unei campanii de informare, recomandările de îmbunătățire a medierii au fost prezentate în Parlamentul României. A fost constituită o Coaliție a ONG-urilor, asociațiilor profesionale în domeniul medierii, care are ca scop îmbunătățirea capacității acestora de a formula propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

În vederea dezvoltării de competențe cheie relevante pentru ONG-uri și partenerii sociali, au fost organizate în Constanta, București, Arad, Tg Jiu, Alba Iulia, Oradea, Botoșani și Slobozia, seminarii de instruire în domeniile advocacy, comunicare și PR, precum și un program de formare, în care vor fi abordate subiecte legate de politici publice, planificare strategică și practici actualizate în mediere.

Având în vedere necesitatea informării și implicării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, au fost inițiate acțiuni publice inovatoare – Teatru Forum - în care au fost organizate și desfășurate jocuri de rol, care au urmărit pe de o parte familiarizarea publicului cu procedura medierii și pe de altă parte posibilitatea schimbului de informații.

Valoarea totală a proiectului a fost de 959.453,95 lei, din care 940.264,88 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul Social European.

  • Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2015, care are ca scop folosirea de servicii diversificate în domeniul soluționării conflictelor, arbitraj, mediere, negociere.
  • Universitatea „Andrei Şaguna” a dobândit personalitate juridică la 15 mai 1992, fiind prima instituție de învățământ superior particular, non-profit, înființată în Sud-Estul țării și a fost acreditată ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ.

Marin PĂDEANU,

Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la Conferința de închidere a proiectului - format PDF