Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Prezentare proiect „Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact implementează în perioada iunie 2018-octombrie 2019 proiectul Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1- “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.

Valoarea totală a proiectului este : 959.453,95 lei din care  940.264,88 lei reprezintă cofinanțarea UE din Fondul Social European.

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP (Strategia de Consolidare a Administrației Publice).

Partener în cadrul proiectului este Universitatea Andrei Șaguna din Constanta, instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, cu mare experiență în derularea de proiecte europene.

Grupul țintă este format din:

 • 60 de reprezentanți din 10 asociații profesionale de mediatori, reprezentative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare;
 • 48 de reprezentanți din cadrul a 6 parteneri sociali – organizații sindicale cu acoperire națională;
 • 54 de persoane angajate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, personal de conducere și de execuție care are atribuții în legatură cu legislația din domeniul medierii sau la nivelul căruia se identifică apariția unor conflicte de natură diversă între cetățeni și/sau autorități.

Prin activitățile propuse și rezultate ce vor fi atinse, un număr de 10 asociații profesionale de mediatori și 6 organizații sindicale vor beneficia de măsuri de susținere în vederea îmbunătățirii capacității acestora de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Întreaga abordare a proiectului prevede valorificarea și sustenabilitatea rezultatelor. Sprijinirea asociațiilor profesionale de mediatori şi a partenerilor sociali pentru a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, nu presupune doar dezvoltarea capacităţii acestora prin instruiri, activităţi întreprinse în comun, participarea şi dezvoltarea de reţele tematice locale/naţionale/europene, ci și dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social şi civic si dezvoltarea de acţiuni de formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP(Strategia de Consolidare a Administrației Publice).

Astfel, prin crearea unei relaţii de parteneriat între asociațiile profesionale de mediatori, parteneri sociali, cetăţeni, autorităţi publice, în scopul realizării unei consultări care să stea la baza formulării unei politici publice alternative în domeniul medierii, se creează premisa unei politici mai bine elaborate printr-o abordare transparentă şi având un sprijin extins în implementare.

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni (8 mese rotunde) vor fi valorificate în scopul identificării profilelor regionale precum şi a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel naţional. Pe baza acestora şi a instrumentului de monitorizare şi evaluare creat se vor stabili principiile directoare ale propunerilor alternative la politicile publice din domeniul medierii cu participarea activă a asociațiilor profesionale şi a partenerilor sociali.

Platforma on-line dezvoltată va fi folosită atât pentru promovarea organizațiilor din domeniul medierii cât şi ca mijloc de informare permanentă a beneficiarilor serviciilor de mediere, creându-se astfel o legătură permanentă între aceştia şi un cadru de consultare rapid şi eficient.

Elaborarea, tipărirea, distribuirea ghidului de bune practici şi a celui de informare a forurilor legislative vor îmbunătăţi vizibilitatea medierii faţă de publicul larg şi autorităţi şi va oferi informaţii factorilor cu putere de decizie legislativă în ce priveşte alternativele la politicile publice în domeniul medierii.

Evenimentele de tip “cafenea publică” vor avea ca rezultat implicarea nemijlocită a cetăţenilor în procesul de consultare precum și o deschidere largă a propunerilor de politici alternative către un public alcătuit din specialisti în domeniul medierii, reprezentanți ai autorităților publice, precum și potentiali beneficiari, în scopul identificarii perspectivelor practice de punere în aplicare a acestora.

În cadrul celor 8 evenimente de tip “Teatru-Forum” se va asigura o popularizare a procedurii de mediere, a condiţiilor în care se poate apela la aceasta iar discuţiile interactive vor reprezenta o bună ocazie de a recepționa mesajele transmise de către cetateni.

În cadrul proiectului se va încheia şi va deveni operaţional un parteneriat între Ministerul Justiţiei şi asociaţiile profesionale ale mediatorilor din grupul țintă, ce va facilita 5 întâlniri de lucru având ca scop consultarea şi adoptarea unor poziţii comune referitoare la politicile alternative din domeniul medierii. De asemenea, unul din obiectivele principale ale acordului va fi elaborarea şi susţinerea unui proiect comun de modificare a cadrului legislativ privind medierea şi organizarea profesiei de mediator precum şi armonizarea acestuia cu alte acte normative incidente.

Colaborarea permanentă între Ministerul Justiţiei şi organizațiile din domeniul medierii reprezintă una din direcţiile principale ale propunerii alternative la politicile publice iniţiate de Guvern şi va presupune schimbul de informaţii, organizarea de întâlniri periodice, participarea la acţiuni comune în domenii de interes, crearea unui sistem intern de promovare a medierii în rândul magistraţilor, instruirea judecătorilor şi procurorilor cu privire la mediere, promovarea unor exemple de bună practică sau referirea de cazuri către mediere.

Astfel, prin intermediul proiectului, se va formula o politică publică alternativă, ce are ca viziune transformarea medierii într-un instrument menit să contribuie la dezvoltarea culturii dialogului în România şi care să încurajeze capacitatea de autodeterminare a părţilor implicate în litigii de a decide ele însele în ce priveşte soluţia conflictului lor.

Politica publică alternativă va crea premisa unei mai bune implementări a medierii în mediul social, o mai largă vizibilitate a acesteia, un cadru legislativ adaptat la nevoile beneficiarilor serviciilor de mediere, ceea ce va conduce la o creştere semnificativă a activităţii de mediere şi implicit a resurselor mediatorilor.


1. DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE INDEPENDENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A POLITICILOR PUBLICE

Principalele rezultate preconizate:

 • Elaborarea si dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare și evaluare a politicilor publice din domeniul medierii; Organizarea de mese rotunde regionale; Monitorizarea percepției cetatenilor și a mediului asociativ din domeniul medierii.

2. DEZVOLTAREA DE MECANISME/INSTRUMENTE DE CONSOLIDARE A DIALOGULUI SOCIAL ȘI CIVIC

Principalele rezultate preconizate:

 • Realizarea unei campanii interactive pe social media;
 • Dezvoltarea unei platforme on-line de consultare între asociațiile profesionale din domeniul medierii și de promovare și facilitare a accesului potențialilor beneficiari la serviciile de mediere oferite de acestea.

3. DEZVOLTAREA DE ACȚIUNI DE FORMULARE ȘI PROMOVARE DE PROPUNERI ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE INIȚIATE DE GUVERN, CONFORM SCAP

Principalele rezultate preconizate:

 • Fundamentarea și elaborarea de propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii prin consultarea de experți din domeniul medierii în cadrul a trei grupuri de lucru constituite;
 • Inițierea unei relații de parteneriat între Ministerul Justiției si asociatiile profesionale de mediatori din grupul țintă; planificarea, organizarea și derularea de întâlniri între reprezentanții Ministerului Justitiei și reprezentanții mediului asociativ activ din domeniul medierii; analizarea și adoptarea de 5 seturi de propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii;
 • Organizarea de consultări publice de tip "cafenea publică”;
 • Campanie de informare privind politicile publice din domeniul medierii în Parlamentul României.

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PARTENERILOR SOCIALI ȘI A ONG-urilor PRIN INSTRUIRI, ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE ÎN COMUN, PARTICIPAREA ȘI DEZVOLTAREA DE REȚELE TEMATICE LOCALE/NAȚIONALE/EUROPENE

Principalele rezultate preconizate:

 • Organizarea de programe de formare și seminarii pentru grupul țintă;
 • Crearea unui Coalitii a asociațiilor profesionale din domeniul medierii.

5. DEZVOLTAREA RESPONSABILITĂŢII CIVICE, DE IMPLICARE A COMUNITĂŢILOR LOCALE ÎN VIAŢA PUBLICĂ ȘI DE PARTICIPARE LA PROCESELE DECIZIONALE, DE PROMOVARE A EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII, PRECUM ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

Principalele rezultate preconizate:

 • Acțiuni de implicare a cetățenilor in procesul de luare a deciziilor publice prin conceptul "Teatru Forum";
 • Realizarea de materiale informative privind rolul medierii în comunitate, dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi distribuirea lor către cetățeni

6. SISTEM DE MONITORIZARE A EVOLUȚIEI CAPACITĂȚII PARTENERILOR SOCIALI ȘI A ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE DE A FORMULA ȘI PROMOVA PROPUNERI ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE

Principalele rezultate preconizate:

 • Elaborarea instrumentelor de monitorizare a capacitații partenerilor sociali si a asociațiilor profesionale de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice.