Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Activități


1. DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE INDEPENDENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A POLITICILOR PUBLICE

Principalele rezultate preconizate:

  • Elaborarea și dezvoltarea unui instrument independent de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii; Organizarea de mese rotunde regionale; Monitorizarea percepției cetățenilor și a mediului asociativ.

2. DEZVOLTAREA DE MECANISME/INSTRUMENTE DE CONSOLIDARE A DIALOGULUI SOCIAL ȘI CIVIC

Principalele rezultate preconizate:

  • Realizarea unei campanii interactive pe social media; Dezvoltarea unei platforme on-line de consultare între asociațiile de profil din domeniul medierii.

3. DEZVOLTAREA DE ACȚIUNI DE FORMULARE ȘI PROMOVARE DE PROPUNERI ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE INIȚIATE DE GUVERN, CONFORM SCAP

Principalele rezultate preconizate:

  • Fundamentarea și elaborarea de propuneri alternative la politicile publice în domeniul medierii; Inițierea unei relații de parteneriat între Ministerul Justiției și asociațiile profesionale de mediatori; Organizarea de consultări de tip „cafenea publică”; Campanie de informare în Parlamentul României privind îmbunătățirea politicilor publice în domeniul medierii.

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PARTENERILOR SOCIALI ȘI A ONG PRIN INSTRUIRI, ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE ÎN COMUN, PARTICIPAREA ȘI DEZVOLTAREA DE REȚELE TEMATICE LOCALE/ NAȚIONALE/EUROPENE

Principalele rezultate preconizate:

  • Organizarea de programe de formare și seminarii de instruire pentru grupul țintă; Crearea unei coaliții a asociațiilor profesionale din domeniul medierii.

5. DEZVOLTAREA RESPONSABILITĂŢII CIVICE, DE IMPLICARE A COMUNITĂŢILOR LOCALE ÎN VIAŢA PUBLICĂ ȘI DE PARTICIPARE LA PROCESELE DECIZIONALE, DE PROMOVARE A EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII, PRECUM ȘI A DEZVOLTĂRII DURABILE

Principalele rezultate preconizate:

  • Acțiuni de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor publice prin conceptul „Teatru Forum”; Realizarea de materiale informative privind rolul medierii în comunitate, dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse şi distribuirea lor către cetățeni.

6. SISTEM DE MONITORIZARE A EVOLUȚIEI CAPACITĂȚII PARTENERILOR SOCIALI ȘI A ONG DE A FORMULA ȘI PROMOVA PROPUNERI ALTERNATIVE LA POLITICILE PUBLICE

Principalele rezultate preconizate:

  • Elaborarea instrumentelor de monitorizare a capacității partenerilor sociali și a ONG de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice.