Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la concluziile mesei rotunde regionale
privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de joi, 25 octombrie 2018, între orele 13 și 17 la municipiul Târgu Jiu (Hotel Story)

CONTEXT

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a organizat în ziua de joi, 25 octombrie 2018, în municipiul Târgu Jiu, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul a avut loc între orele 13.00 – 17.00 la Hotel Story (Sala de conferință), Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 78.

Evenimentul a fost primul de acest fel dintr-o serie de opt activități similare ce urmează a se desfășura pe parcursul lunii noiembrie în municipiile Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce au fost moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, au fost diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Sud-Vest Oltenia. De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

PARTICIPANȚI

Chiar dacă proiectul a prevăzut participarea a 15 persoane la această masă rotundă, a fost înregistrată participarea unui număr de 29 de persoane.

Chiar dacă proiectul a prevăzut participarea a 15 persoane la această masă rotundă, a fost înregistrată participarea unui număr de 29 de persoane.

Pe de altă parte, pentru ca evenimentul să aibă o relevanță cât mai mare pentru stabilirea profilului regional și aplicarea politicilor publice în domeniul medierii, au fost transmise invitații și către alte instituții și persoane cu rol important în legătură cu activitatea de mediere, la eveniment participând și magistrați, avocați, polițiști, economiști sau mediatori care nu sunt membri ai asociațiilor profesionale din grupul țintă.

Deschiderea proiectului și a mesei rotunde către participarea și contribuția unei sfere mai mari de părți interesate față de cele din grupul țintă a reprezentat nu numai un factor de creștere a relevanței discuțiilor și concluziilor dar și un mijloc de îmbunătățire a comunicării locale și regionale dintre mediatori și alte părți interesate.

În vederea asigurării unei bune organizări a mesei rotunde au fost întreprinse următoarele măsuri:

 • Finalizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Redactarea unei invitații și a unei liste de invitați. Transmiterea invitațiilor.
 • Transmiterea agendei, a instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii și a altor informații suplimentare către persoanele care au confirmat participarea;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru masa rotundă;
 • Contractarea și pregătirea locației de desfășurare a mesei rotunde;
 • Comunicarea cu persoanele și partenerii locali care au sprijinit organizarea evenimentului.

OBIECTIVELE MESEI ROTUNDE

Participanții la masa rotundă au agreat următoarele obiective ale mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii:

 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”;
 • Discutarea situației actuale a medierii în România și în regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Diseminarea chestionarului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Testarea și îmbunătățirea conceptului mesei rotunde.

AGENDA MESEI ROTUNDE

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, participanții la eveniment au agreat următoarea agendă de subiecte :

 • Bun venit și prezentarea participanților
 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Prezentarea obiectivelor mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Prezentarea de informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Diseminarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Prezentarea statisticilor consolidate în urma diseminării instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii. Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Relevanța medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Aspecte evolutive specifice. Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii. Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Sinteza discuțiilor și închiderea evenimentului

CONCLUZIILE MESEI ROTUNDE

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni sunt valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național.

La finalul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii au fost obținute următoarele rezultate:

 • Participanții la masa rotundă au primit informații cu privire la proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269. De asemenea, au fost prezentate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen
 • A fost discutată situația actuală a aplicării medierii în România, în general, și în regiunea Sud-Vest Oltenia, în particular, concluzionându-se că gradul de utilizare al medierii este aproape de zero, sectorul public nu utilizează servicii de mediere iar cetățenii și sectorul privat utilizează serviciile de mediere extrem de rar.
 • A fost agreat de participanți faptul că sectorul public nu are un cadru legal de reglementare care să permită participarea la mediere, ca politică de soluționare a disputelor în care sunt implicate autoritățile publice. De asemenea, a fost agreat că nu există nici resursele necesare disponibilizate de la bugetul de stat pentru utilizarea serviciilor de mediere de către autoritățile publice.
 • Participanții la masa rotundă au apreciat faptul că puterea exemplului sectorului public ar putea fi semnificativă și pentru cetățeni și sectorul privat – astfel, dacă sectorul public ar utiliza serviciile de mediere, existând cadrul legal imperativ și modalitatea concretă de aplicare efectivă (nu formală!) a acestuia, cetățenii și sectorul privat ar utiliza din ce în ce mai mult serviciile de mediere în cauzele în care nu este implicat sectorul public.
 • A fost agreat faptul că medierea și beneficiile utilizării medierii nu sunt explicate și cunoscute suficient în spațiul public, percepțiile cu privire la rolul mediatorului fiind dintre cele mai variate pe toate palierele sociale și profesionale, fapt care face ca utilizarea medierii să aibă caracter de excepție.
 • Participanții au subliniat rolul pe care medierea îl poate avea nu numai în degrevarea instanțelor de judecată de numărul mare de cauze aflate pe rol,” dar și pentru prevenirea inițierii litigiilor în instanțele de judecată, fiind oferit exemplul Comisiilor de judecată care funcționau în temeiul Legii nr. 59/1968 în cadrul organizațiilor de stat, al întreprinderilor și în comunități, pe lângă consiliile locale ale municipiilor și comunelor din țara noastră.
 • Una din concluziile întâlnirii a fost că încercările anterioare de aplicare a medierii prin măsuri obligatorii nu au făcut decât să creeze o etapă formală, justițiabilii din sectorul public și privat parcurgând-o tot în mod formal, în cele mai multe cazuri.
 • Participanții la masa rotundă au evidențiat lipsa de colaborare între mediatori, avocați și alți profesioniști, precum și faptul că nu există o platformă reală de comunicare și consultare instituțională atât la nivel local, cât și la nivel central.
 • În același sens, au fost menționate o serie de probleme cu care se confruntă profesia de mediator precum accesul facil în cadrul acesteia sau organizarea corpului profesional al mediatorilor în structuri care nu au personalitate juridică sau sediu.
 • Printre propunerile de îmbunătățire a aplicării medierii care au fost discutate se numără: armonizarea cadrului legal cu privire la mediere, conferirea de forță executorie acordului de mediere, introducerea de stimulente pentru utilizarea medierii (restituirea taxei de timbru, așa cum era prevăzut în prima formă a legii medierii sau introducerea de facilități fiscale, pe modelul italian), asumarea de către autoritățile publice a unei campanii permenente de informare cu privire la utilizarea medierii.
 • O altă propunere pe marginea căreia s-a discutat a vizat stabilirea unui cadru legal imperativ, disponibilizarea de resurse publice și crearea mecanismelor de aplicare necesare prin care autoritățile publice centrale și locale să încerce și atunci când este cazul să utilizeze în mod real și efectiv medierea în toate acele cauze în care încheierea unei înțelegeri ar putea duce la evitarea transformării situațiilor diverse în litigii, cu acumularea de costuri care sunt plătite, de fapt, tot de la bugetul de stat.
 • În sensul propunerii de la punctul anterior, a fost propusă și inițierea unui studiu financiar cu privire la sumele suplimentare de bani suportate de la bugetul de stat pentru situațiile în care, chiar dacă s-ar putea încerca și ajunge la un acord prin mediere, autoritățile aleg procesele în instanța și implicit hotărârile judecătorești, pe care sunt obligate să le pună în aplicare ulterior.

În cadrul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de joi, 25 octombrie 2018, între orele 13 și 17 la municipiul Târgu Jiu a fost, de asemenea, diseminat instrumentul de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la concluziile mesei rotunde de la Târgu Jiu - format PDF