Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la concluziile mesei rotunde regionale
privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de marți, 27 noiembrie 2018, în municipiul Constanța (Hotel Oxford)

CONTEXT

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a organizat în ziua de marți, 27 noiembrie 2018, în municipiul Constanța, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul a avut loc între orele 14.00 – 18.00 la Hotel Oxford (Sala de conferință), Bd.Lăpușneanu, nr.202 A.

Evenimentul s-a înscris în seria celor opt activități similare programate a se desfășura pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie în regiunile de dezvoltare din România, respectiv în municipiile Târgu Jiu, Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce au fost moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, au fost diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Sud-Est . De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

PARTICIPANȚI

La eveniment au participat reprezentanți ai grupului țintă, membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, ai partenerilor sociali și ai autorităților și instituțiilor publice care au atribuții în legătură cu medierea.

Pentru ca evenimentul să aibă o relevanță mai mare pentru stabilirea profilului regional și aplicarea politicilor publice în domeniul medierii, au fost transmise invitații și către alte instituții și persoane cu rol important în legătură cu activitatea de mediere.

Deschiderea proiectului și a mesei rotunde către participarea și contribuția unei sfere mai mari de părți interesate față de cele din grupul țintă a reprezentat nu numai un factor de creștere a relevanței discuțiilor și concluziilor dar și un mijloc de îmbunătățire a comunicării locale și regionale dintre mediatori și alte părți interesate.

PREGĂTIRE

În vederea asigurării unei bune organizări a mesei rotunde au fost întreprinse următoarele măsuri:

 • Finalizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Redactarea unei invitații și a unei liste de invitați. Transmiterea invitațiilor.
 • Transmiterea agendei, a instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii și a altor informații suplimentare către persoanele care au confirmat participarea;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru masa rotundă;
 • Contractarea și pregătirea locației de desfășurare a mesei rotunde;
 • Comunicarea cu persoanele și partenerii locali care au sprijinit organizarea evenimentului.

OBIECTIVELE MESEI ROTUNDE

Participanții la masa rotundă au agreat următoarele obiective ale mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii:

 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”;
 • Discutarea situației actuale a medierii în România și în regiunea Sud-Est ;
 • Diseminarea chestionarului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Testarea și îmbunătățirea conceptului mesei rotunde.

AGENDA MESEI ROTUNDE

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, participanții la eveniment au agreat următoarea agendă de subiecte :

 • Bun venit și prezentarea participanților
 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Prezentarea obiectivelor mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Prezentarea de informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Diseminarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Prezentarea statisticilor consolidate în urma diseminării instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Relevanța medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Aspecte evolutive specifice. Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Sinteza discuțiilor și închiderea evenimentului

CONCLUZIILE MESEI ROTUNDE

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni sunt valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național.

La finalul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii au fost obținute următoarele rezultate:

 • Participanții la masa rotundă au primit informații cu privire la proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269. De asemenea, au fost prezentate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen
 • Au fost purtate discuții pe marginea aplicării medierii în contextul situației actuale pe care o traversează profesia de mediator, subliniindu-se necesitatea avansării unor propuneri de îmbunătățire a cadrului actual de desfășurare a activității de mediere și de reglementare a profesiei, propuneri care să facă obiectul unei consultări cu principalii factori interesați (asociații profesionale de mediatori, autorități și instituții publice, organizații sindicale, Consiliul de mediere, profesiile liberale, parlamentari, etc.).
 • Participanții la masa rotundă au agreat că sectorul public nu are un cadru legal de reglementare care să permită participarea la mediere, ca politică de soluționare a disputelor în care sunt implicate autoritățile publice. De asemenea, s-a subliniat că nu există nici resursele necesare disponibilizate de la bugetul de stat pentru utilizarea serviciilor de mediere de către autoritățile publice.
 • Reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au precizat că întâmpină dificultăți în utilizarea procedurii de mediere care pornesc de la faptul că funcționarul public nu poate lua singur decizii cu privire la o eventuală înțelegere, activitatea acestuia fiind sub controlul direct al Curții de Conturi sau al altor instituții de control care pretind utilizarea tuturor mijloacelor legale, deci și a procedurilor judiciare.
 • A fost agreat faptul că introducerea unei forme de obligativitate în ceea ce privește utilizarea medierii ar determina o creștere a gradului de utilizare acesteia. Reprezentanții partenerilor sociali au apreciat că ar fi utilă introducerea obligației de a participa la o primă ședință de mediere în conflictele de muncă și totodată s-au pronunțat în favoarea operaționalizării Oficiului de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă înființat prin Lg.nr.62/2011(a dialogului social).
 • Printre problemele cu care se confruntă profesia de mediator au fost menționate: modalitatea de intrare în profesie și examenul de absolvire a cursurilor de formare inițială extrem de facile; lipsa unei organizări reale și eficiente a profesiei; inexistența unui mecanism de răspundere și control cu privire la acțiunile Consiliului de mediere, inclusiv referitor la activitatea financiară a acestuia(veniturile, cheltuielile, stabilirea de taxe profesionale).
 • Printre propunerile de îmbunătățire a aplicării medierii care au fost discutate se numără: armonizarea cadrului legal cu privire la mediere, conferirea de forță executorie acordului de mediere, introducerea de stimulente pentru utilizarea medierii (restituirea taxei de timbru, așa cum era prevăzut în prima formă a legii medierii sau acordarea ajutorului public judiciar pentru persoanele care nu își permit să suporte onorariul mediatorului).

În cadrul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de marți, 27 noiembrie 2018, în municipiul Constanța a fost diseminat instrumentul de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la concluziile mesei rotunde de la Constanța - format PDF