Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la concluziile mesei rotunde regionale
privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de joi, 1 noiembrie 2018, între orele 13 și 17 în municipiul Botoșani (Hotel Rapsodia)

CONTEXT

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a organizat în ziua de joi, 1 noiembrie 2018, în municipiul Botoșani, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul a avut loc între orele 13.00 – 17.00 la Hotel Rapsodia (Sala de conferință George Enescu), Str. Cuza Vodă, nr. 4.

Evenimentul s-a înscris în seria celor opt activități similare programate a se desfășura pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie în regiunile de dezvoltare din România, respectiv în municipiile Târgu Jiu, Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce au fost moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, au fost diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Nord-Est. De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

La eveniment au participat 23 de persoane, în cea mai mare parte reprezentanți ai grupului țintă din cadrul proiectului: membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, precum și personal din cadrul partenerilor sociali și autorităților și instituțiilor publice (Consiliul Local Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani). De asemenea, au fost prezenți reprezentanți din cadrul Baroului Botoșani, Serviciului de Evidență a Populației Botoșani, cât și din partea mediului de afaceri.

Deschiderea proiectului și a mesei rotunde către participarea și contribuția unei sfere mai mari de părți interesate față de cele din grupul țintă a reprezentat nu numai un factor de creștere a relevanței discuțiilor și concluziilor dar și un mijloc de îmbunătățire a comunicării locale și regionale dintre mediatori și alți factori interesați.

PREGĂTIRE

În vederea asigurării unei bune organizări a mesei rotunde au fost întreprinse următoarele măsuri:

 • Finalizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Redactarea unei invitații și a unei liste de invitați. Transmiterea invitațiilor.
 • Transmiterea agendei, a instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii și a altor informații suplimentare către persoanele care au confirmat participarea;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru masa rotundă;
 • Contractarea și pregătirea locației de desfășurare a mesei rotunde;
 • Comunicarea cu persoanele și partenerii locali care au sprijinit organizarea evenimentului.

OBIECTIVELE MESEI ROTUNDE

Participanții la masa rotundă au agreat următoarele obiective ale mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii:

 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”;
 • Discutarea situației actuale a medierii în România și în regiunea Nord-Est;
 • Diseminarea chestionarului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Testarea și îmbunătățirea conceptului mesei rotunde.

AGENDA MESEI ROTUNDE

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, participanții la eveniment au agreat următoarea agendă de subiecte:

 • Bun venit și prezentarea participanților
 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Prezentarea obiectivelor mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Prezentarea de informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Diseminarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Prezentarea statisticilor consolidate în urma diseminării instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Relevanța medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Aspecte evolutive specifice. Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Sinteza discuțiilor și închiderea evenimentului

CONCLUZIILE MESEI ROTUNDE

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni sunt valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național.

La finalul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii au fost obținute următoarele rezultate:

 • Participanții la masa rotundă au primit informații cu privire la proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269. De asemenea, au fost prezentate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen.
 • S-au purtat discuții pe marginea aplicării medierii în contextul situației actuale pe care o traversează profesia de mediator, subliniindu-se totodată necesitatea avansării unor propuneri de îmbunătățire a cadrului actual de desfășurare a activității de mediere și de reglementare a profesiei, propuneri care să facă obiectul unei consultări cu principalii factori interesați (asociații profesionale de mediatori, autorități și instituții publice, organizații sindicale, Consiliul de mediere, profesiile liberale, parlamentari, etc.) și care să fie comunicate și către Ministerul Justiției - Direcția de elaborare acte normative.
 • Participanții la discuții au agreat că direcțiile prioritare ce ar trebui avute în vedere sunt: promovarea continuă a medierii și profesiei de mediator prin diseminarea de informații privind avantajele utilizării medierii precum și clarificarea rolurilor pe care le poate avea mediatorul în cadrul procesului de soluționare a unui conflict; corelarea și armonizarea legislației actuale în domeniul medierii cu celelalte acte normative precum și necesitatea unui cadru legal mult mai clar în ce privește accesul la mediere a potențialilor utilizatori; îmbunătățirea capacității de organizare a corpului profesional, pentru o mai bună consultare internă și credibilitate externă, luându-se ca exemplu modelul profesiei de avocat sau al membrilor altor profesii liberale organizați în asociații profesionale județene cu personalitate juridică.
 • În cadrul discuțiilor au fost identificați și o serie de alți factori cu influență negativă asupra imaginii și încrederii în activitatea de mediere: slaba coeziune la nivelul corpului profesional, lipsa de corelare între strategia de dezvoltare a profesiei de mediator și strategiile asumate de Guvernul României, inclusiv la nivel politic, lipsa de autoritate a mediatorului ca liber profesionist, nerecunoașterea profesiei de mediator ca parte a profesiilor liberale.
 • A fost agreat faptul că medierea și beneficiile utilizării medierii nu sunt explicate și cunoscute suficient în spațiul public și că potențialii utilizatori ai serviciului de mediere ar trebui să fie convinși să apeleze la mediere pornind tocmai de la aceste avantaje ale acesteia și nu neapărat prin forme de obligativitate și sancțiuni. În același timp, au fost formulate opinii diferite cu privire la necesitatea introducerii în legislație a unor elemente obligatorii cu caracter imperativ sau chiar de constrângere, pentru utilizarea medierii ca etapă preliminară a procedurilor judiciare. Dacă unii participanți au apreciat că orice formă de obligativitate va crea un sistem formal și în cea mai mare parte inutil, opiniile altor participanți au fost favorabile implementării în legislație a unui raport optim dintre atragere și constrângere, ca singură modalitate de implementare reală a activității de mediere.
 • Reprezentanții instituțiilor și autorităților publice au prezentat o serie de bariere în calea accesului sectorului public la activitatea de mediere care pornesc de la faptul că funcționarul public nu poate lua singur decizii cu privire la o eventuală înțelegere, activitatea acestuia fiind sub controlul direct al Curții de Conturi sau al altor instituții de control care pretind utilizarea tuturor mijloacelor legale, deci și a procedurilor judiciare.
 • Printre propunerile de îmbunătățire a aplicării medierii și de încurajare a potențialilor beneficiari de a apela la aceasta, a fost menționată și crearea de servicii de mediere specializate în cadrul instituțiilor sau autorităților publice (ex.în cadrul primăriilor).
 • Plecând de la profilul cultural local și de la ideea că ”legile se schimbă mai ușor decât mentalitatea oamenilor”, o altă propunere pe marginea căreia s-a discutat a vizat necesitatea introducerii în programele de formare profesională continuă a altor profesii de informații relevante referitoare la activitatea de mediere și rolul mediatorului, precum și instruirea personalului din cadrul instituțiilor publice cu privire la aplicabilitatea medierii în scopul construirii capacității acestuia de a recomanda și utiliza activitatea de mediere.

În cadrul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de joi, 1 noiembrie 2018, între orele 13 și 17 în municipiul Botoșani a fost, de asemenea, diseminat instrumentul de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la concluziile mesei rotunde de la Botoşani - format PDF