Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la concluziile mesei rotunde regionale
privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de joi, 22 noiembrie 2018, în municipiul Arad (Hotel Best Western Central)

CONTEXT

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a organizat în ziua de joi, 22 noiembrie 2018, în municipiul Arad, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul a avut loc între orele 15.00 – 19.00 la Hotel Best Western Central (Sala de conferință Europa), str.Horia, nr.8.

Evenimentul s-a înscris în seria celor opt activități similare programate a se desfășura pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie în regiunile de dezvoltare din România, respectiv în municipiile Târgu Jiu, Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce au fost moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, au fost diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Vest . De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

PARTICIPANȚI

La eveniment au participat reprezentanți ai grupului țintă, membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, ai partenerilor sociali și ai autorităților și instituțiilor publice care au atribuții în legătură cu medierea.

Pentru ca evenimentul să aibă o relevanță mai mare pentru stabilirea profilului regional și aplicarea politicilor publice în domeniul medierii, au fost transmise invitații și către alte instituții și persoane cu rol important în legătură cu activitatea de mediere.

Deschiderea proiectului și a mesei rotunde către participarea și contribuția unei sfere mai mari de părți interesate față de cele din grupul țintă a reprezentat nu numai un factor de creștere a relevanței discuțiilor și concluziilor dar și un mijloc de îmbunătățire a comunicării locale și regionale dintre mediatori și alte părți interesate.

PREGĂTIRE

În vederea asigurării unei bune organizări a mesei rotunde au fost întreprinse următoarele măsuri:

 • Finalizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Redactarea unei invitații și a unei liste de invitați. Transmiterea invitațiilor.
 • Transmiterea agendei, a instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii și a altor informații suplimentare către persoanele care au confirmat participarea;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru masa rotundă;
 • Contractarea și pregătirea locației de desfășurare a mesei rotunde;
 • Comunicarea cu persoanele și partenerii locali care au sprijinit organizarea evenimentului.

OBIECTIVELE MESEI ROTUNDE

Participanții la masa rotundă au agreat următoarele obiective ale mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii:

 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”;
 • Discutarea situației actuale a medierii în România și în regiunea Vest ;
 • Diseminarea chestionarului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Testarea și îmbunătățirea conceptului mesei rotunde.

AGENDA MESEI ROTUNDE

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, participanții la eveniment au agreat următoarea agendă de subiecte :

 • Bun venit și prezentarea participanților
 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Prezentarea obiectivelor mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Prezentarea de informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Diseminarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Prezentarea statisticilor consolidate în urma diseminării instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Relevanța medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Aspecte evolutive specifice. Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Sinteza discuțiilor și închiderea evenimentului

CONCLUZIILE MESEI ROTUNDE

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni sunt valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național. La finalul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii au fost obținute următoarele rezultate:

 • Participanții la masa rotundă au primit informații cu privire la proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269. De asemenea, au fost prezentate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen
 • A fost discutată starea actuală a medierii în România, în general, și în regiunea Vest, în particular, participanții la dezbatere afirmând că sunt necesare o serie de schimbări care să îmbunătățească situația existentă iar în acest sens este nevoie de o creștere a nivelului și calității procesului de consultare, astfel încât orice propunere să fie elaborată și suținută de toate părțile interesate.
 • Participanții la masa rotundă au apreciat faptul că numeroasele modificări aduse legislației din domeniul medierii au fost fie în interesul mediatorilor, fie în interesul Consiliului de mediere, deși în principal aceste modificări ar fi trebuit să vină în sprijinul justițiabililor sau al potențialilor beneficiari ai serviciului de mediere. În același sens, s-a afirmat că este necesar ca politica publică a statului în domeniul medierii să fie centrată pe interesele cetățenilor deoarece spre deosebire de justiție, care operează cu legi, în mediere primează persoana, cu interesele și nevoile sale.
 • A fost agreat faptul că este necesară consacrarea legală fermă a medierii în sectorul public, ceea ce ar conferi statului atât rolul de partener cât și de suporter real al utilizării acestei modalități alternative de soluționare a conflictelor. O astfel de consacrare ar fi în măsură să permită funcționarului public să utilizeze în mod confortabil procedura de mediere, eliminându-se orice suspiciuni legate de depășirea rolului și atribuțiilor sale. În acest sens s-au avansat mai multe propuneri: înființarea de Centre de Informare și Mediere Comunitară, în cadrul cărora cetățenii să beneficieze de consultanță în domeniul medierii și totodată să permită și desfășurarea de activități de mediere în cadrul acestora; introducerea clauzei de mediere în contractele de lucrări sau servicii care se încheie la nivelul primăriilor.
 • Participanții au evidențiat și o serie de probleme și soluții referitoare la Consiliul de mediere și organizarea profesiei:
  - Conflictul vizibil dintre Consiliul de mediere și mediatori, manifestat prin sutele de acțiuni în instanță promovate de consiliu împotriva mediatorilor; lipsa de eficiență a actualei organizări în corpuri județene - entități fără personalitate juridică înființate de către Consiliul de mediere prin hotărâri interne și prin Statutul profesiei; prea multă putere acordată Consiliului de mediere, fără a exista însă un mecanism de răspundere și control al acestuia în raport de hotărârile și acțiunile sale; - Necesitatea modificării statutului Consiliului de mediere, prin implicarea statului; preluarea atribuțiilor de autorizare a mediatorilor de către Ministerul Justiției; organizarea mediatorilor în asociații profesionale independente dar care să participe la luarea deciziilor privind medierea și profesia printr-un sistem de vot ponderat în cadrul unui congres.
 • A fost evidențiată necesitatea existenței statisticilor privind activitatea de mediere, ca un barometru de practică, una din soluțiile propuse de participanți fiind crearea unui mecanism de colectare a informațiilor transmise periodic de mediatori sau asociații privind cazurile mediate.
 • Printre propunerile de îmbunătățire a aplicării medierii care au fost discutate se numără: armonizarea cadrului legal cu privire la mediere, conferirea de forță executorie acordului de mediere, introducerea de stimulente pentru utilizarea medierii (restituirea taxei de timbru, așa cum era prevăzut în prima formă a legii medierii sau subvenționarea unui procent din onorariul mediatorului).
 • Un alt subiect care a făcut obiectul discuțiilor a fost introducerea medierii ca procedură prealabilă obligatorie în anumite domenii, opinia exprimată a participanților fiind aceea că o astfel de prevedere ar trebui elaborată și propusă în urma consultării unor specialiști în drept constituțional, astfel încât să fie evitat riscul admiterii unor noi excepții de neconstituționalitate.

În cadrul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de joi, 22 noiembrie 2018, în municipiul Arad a fost diseminat instrumentul de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la concluziile mesei rotunde de la Arad - format PDF