Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
COMUNICAT DE PRESĂ cu privire la concluziile mesei rotunde regionale
privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de marți, 13 noiembrie 2018, între orele 10 și 14 în municipiul Alba Iulia (Vila Preciosa)

CONTEXT

Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj Propact a organizat în ziua de marți,13 noiembrie 2018, în municipiul Alba Iulia, Masa Rotundă în cadrul proiectului Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic. Evenimentul a avut loc între orele 10.00 – 14.00 la Vila Preciosa (Sală conferințe), str. Lucian Blaga, nr.10

Evenimentul s-a înscris în seria celor opt activități similare programate a se desfășura pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie în regiunile de dezvoltare din România, respectiv în municipiile Târgu Jiu, Botoșani, Alba Iulia, Arad, Oradea, Slobozia, Constanța și București.

În cadrul discuțiilor ce au fost moderate de Marin Pădeanu, manager proiect și Constantin-Adi Gavrilă, expert politici publice mediere, au fost diseminate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, precum și un instrument de monitorizare și evaluare, cu scopul de a se identifica principalele aspecte evolutive ale medierii în regiunea Centru. De asemenea, evenimentul și-a propus să stimuleze interesul organizațiilor din domeniul medierii, a partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice de a participa în mod activ la îmbunătățirea politicilor publice din sectorul medierii inclusiv prin formularea de propuneri de eficientizare a acestora.

PARTICIPANȚI

La eveniment au participat 20 de persoane, în cea mai mare parte reprezentanți ai grupului țintă din cadrul proiectului: membri ai asociațiilor profesionale de mediatori din regiune, personal din cadrul partenerilor sociali, autorităților, instituțiilor publice și reprezentanți din cadrul Baroului Alba.

PREGĂTIRE

În vederea asigurării unei bune organizări a mesei rotunde au fost întreprinse următoarele măsuri:

 • Finalizarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Redactarea unei invitații și a unei liste de invitați. Transmiterea invitațiilor.
 • Transmiterea agendei, a instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii și a altor informații suplimentare către persoanele care au confirmat participarea;
 • Pregătirea materialelor necesare pentru masa rotundă;
 • Contractarea și pregătirea locației de desfășurare a mesei rotunde;
 • Comunicarea cu persoanele și partenerii locali care au sprijinit organizarea evenimentului.

OBIECTIVELE MESEI ROTUNDE

Participanții la masa rotundă au agreat următoarele obiective ale mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii:

 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”;
 • Discutarea situației actuale a medierii în România și în regiunea Centru;
 • Diseminarea chestionarului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii;
 • Testarea și îmbunătățirea conceptului mesei rotunde.

AGENDA MESEI ROTUNDE

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, participanții la eveniment au agreat următoarea agendă de subiecte :

 • Bun venit și prezentarea participanților
 • Prezentarea proiectului ” Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Prezentarea obiectivelor mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Prezentarea de informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Diseminarea instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Prezentarea statisticilor consolidate în urma diseminării instrumentului de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Constantin-Adi Gavrilă, Expert politici publice mediere
 • Relevanța medierii la nivelul regiunii de dezvoltare. Aspecte evolutive specifice. Propuneri de eficientizare a politicilor publice în domeniul medierii.
  Marin Pădeanu, Manager proiect, Președinte Centrul de Mediere și Arbitraj Propact
 • Sinteza discuțiilor și închiderea evenimentului

CONCLUZIILE MESEI ROTUNDE

Concluziile întâlnirilor la nivelul fiecărei regiuni sunt valorificate în scopul stabilirii profilelor regionale precum și a aspectelor comune privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii la nivel național.

La finalul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii au fost obținute următoarele rezultate:

 • 1. Participanții la masa rotundă au primit informații cu privire la proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269. De asemenea, au fost prezentate informații relevante privind politicile actuale în domeniul medierii, inclusiv din perspectivele protecției mediului și dezvoltării durabile, egalitatății de șanse, nediscriminare și egalității de gen.
 • 2. A fost discutată situația actuală a aplicării medierii în România, în general, și în regiunea Centru, în particular, concluzionându-se că nu există politici publice în domeniu și nici strategii în sensul creșterii gradului de utilizare al medierii.
 • 3. Participanții au fost de acord că medierea, ca modalitate de soluționare alternativă a conflictelor, poate fi un factor benefic pentru societate, însă aceasta nu este cunoscută în rândul cetățenilor și al autorităților, ceea ce determină un nivel redus de utilizare a sa. În consecință, se impun în acțiuni susținute de promovare a medierii cât și inițierea unui dialog și a unei consultări cu cetățenii pe această temă.
 • 4. Cu privire la cadrul legal care reglementează medierea, participanții la masa rotundă au apreciat că se impune o modificare substanțială a acestuia iar principalele schimbări ar trebui să vizeze următoarele aspecte: încurajarea autorităților și instituțiilor publice să utilizeze medierea; mai multe prevederi legate de mediere în cele patru Coduri (penal, de procedură penală, civil, de procedură civilă); introducerea unor texte de lege clare care să evite crearea de oricăror confuzii, așa cum s-a întâmplat în cazul “ședinței de informare obligatorii”; reducerea la zero și restituirea taxelor judiciare de timbru în cazul oricărui litigiu soluționat prin acord de mediere; în cazurile penale, încheierea unui acord de mediere să aibă ca efect încetarea procesului penal și în situația în care aceasta intervine ulterior citirii actului de sesizare.
 • 5. A fost agreat faptul că beneficiile utilizării medierii nu sunt explicate și cunoscute suficient în spațiul public, percepțiile cu privire la rolul mediatorului fiind dintre cele mai variate pe toate palierele sociale și profesionale, fapt care conduce la menținerea unei stări de confuzie. În același sens, s-a precizat că, deși ocupația de mediator este înregistrată în COR, există și alte tipuri de „mediere”(școlară, sanitară, etc.), ceea ce sporește gradul de confuzie.
 • 6. Participanții au subliniat rolul pe care medierea îl poate avea în litigiile din contenciosul administrativ, fiind avansate propuneri prin care medierea să poată interveni în faza plângerii prealabile adresate organului administrativ sau ca pe durata desfășurării medierii termenul de depunere al plângerii prealabile să fie suspendat, o condiție esențială fiind asumarea responsabilității deciziilor de către autoritatea sau instituția publică.
 • 7. De asemenea, cu privire la litigiile dintre cetățeni și autorități sau dintre acestea din urmă, s-a afirmat necesitatea unei monitorizări și evaluări cu privire la banul public cheltuit cu aceste litigii, propunându-se implementarea de programe pilot privind medierea în domeniul administrației publice.
 • 8. Participanții la masa rotundă au agreat că avocații joacă un rol important în ce privește medierea, că este utilă colaborarea dintre ei și mediatori, însă s-a precizat că se impune o delimitare între cele două profesii.
 • 9. Au fost menționate și o serie de măsuri de natură să asigure o creștere a prestigiului profesiei de mediator precum: ridicarea standardului privind accesul în profesie și asigurarea unui nivel corespunzător al calității serviciului de mediere.
 • 10. Printre propunerile de îmbunătățire a aplicării medierii care au fost discutate se numără: prevederea expresă în conținutul citațiilor emise de instanță a posibilității părților de a utiliza medierea, cu trimitere la Tablou în vederea alegerii unui mediator; aplicarea legislației privind ajutorul public judiciar și în ce privește medierea; utilitatea existenței unor furnizori de servicii de mediere, având în vedere că instituțiile ar lucra mult mai facil prin intermediul unor astfel de entități, în comparație cu o persoană.
 • 11. O altă problemă pe marginea căreia s-a discutat a vizat realitatea datelor existente în prezent în Tabloul mediatorilor, subliniindu-se obligația Consiliului de mediere de a actualiza informațiile și, în acest fel, de a pune la dispoziția instanțelor și a publicului un instrument care să reflecte situația reală a mediatorilor care doresc să furnizeze servicii de mediere.

În cadrul mesei rotunde regionale privind aplicarea politicilor publice în domeniul medierii organizată în ziua de marți, 13 noiembrie 2018, între orele 10 și 14 în municipiul Alba Iulia a fost, de asemenea, diseminat instrumentul de monitorizare și evaluare a politicilor publice în domeniul medierii.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanța.

Marin PĂDEANU, Manager de proiect

Comunicat de presă cu privire la concluziile mesei rotunde de la Alba Iulia - format PDF