Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Raport în timp real cu datele statistice consolidate (ANEXA 2)

Filtrare

Numar de chestionare completate: 37

I. CALITATEA SERVICIULUI DE MEDIERE

12. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 = foarte scăzută iar 10 = foarte ridicată, cum apreciați calitatea serviciilor de mediere în România?
13. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 = foarte scăzută iar 10 = foarte mare, cum apreciați experiența dumneavoastră cu utilizarea serviciilor mediere?
14. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați capacitatea mediatorilor de a înțelege și de a analiza situația?
15. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați modul în care mediatorii reușesc să creeze un mediu propice pentru mediere?
16. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați capacitatea mediatorilor de a dezvolta o relație de comunicare cu fiecare participant în parte?
17. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați capacitatea mediatorilor de a stabili și menține o structură de lucru sigură și eficientă?
18. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați modalitatea în care mediatorii reușesc să gestioneze procesul de mediere prin toate etapele sale?
19. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați abilitatea mediatorilor de a sprijini părțile să proiecteze soluții de lucru?
20. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați capacitatea mediatorilor de a crea progres prin interacțiune cu părțile și înțelegerea conținutului?
21. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați posibilitatea ca mediatorii să documenteze în scris acordul părților?
22. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați abilitatea mediatorilor de a învăța prin conștientizarea propriilor puncte slabe și puncte tari?
23. Dacă răspunsul la întrebarea nr.13 este între 2 și 10, cum apreciați abilitatea mediatorilor de adaptare a principiilor și procesului de mediere la circumstanțe diferite?
24. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 = foarte scăzută iar 10 = foarte bună, cât de bună apreciați capacitatea beneficiarilor potențiali ai serviciilor de mediere de a înțelege și de a utiliza în mod eficient medierea?
25. Conform standardului de formare în domeniul medierii, durata minimă a pregătirii profesionale în domeniul medierii este de 80 de ore (din care minim 75% trebuie să fie elemente practice, iar tematica abordată fiind: teoria și analiza conflictelor, rezolvarea alternativă a disputelor, teoria și practica medierii, procedura de mediere, etica mediatorului, elemente de comunicare, tehnici de negociere și cadrul legal din domeniu). În ce măsură considerați că aplicarea acestui standard asigură competențele necesare în vederea practicării ulterioare a profesiei de mediator?
26. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (În mică măsură), care apreciați că ar putea fi cauzele posibile? puteți alege mai multe răspunsuri
27. Considerați că normele de etică și deontologie profesională existente în prezent în domeniul medierii sunt în măsură să asigure un nivel ridicat al calității serviciului de mediere?
28. Pe o scară de la 1(ineficientă) la 5 (foarte eficientă), cât de eficientă apreciați că este activitatea Consiliului de Mediere pentru monitorizarea și evaluarea calității serviciilor de mediere furnizate de către mediatorii autorizați?
29. Cum considerați că este, în prezent, accesul în profesia de mediator ?
30. În ce măsură apreciați că este influențată calitatea serviciului de mediere furnizat de condițiile de intrare în profesia de mediator?
31. Considerați că actuala modalitate în care este reglementată procedura de răspundere disciplinară a mediatorilor este în măsură să asigure calitatea serviciului de mediere?
32. Considerați că este nevoie de îmbunătățirea calității serviciului de mediere furnizat de mediatorii autorizați?
33. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (Da), care considerați că ar fi măsurile care ar putea contribui la creșterea calității serviciilor de mediere? 1= deloc util, 5= foarte util

II. CAPACITATEA DE FURNIZARE A SERVICIULUI DE MEDIERE

34. Ce procent din timpul dumneavoastră profesional interacționați cu activitatea de mediere?
35. Ce credeți că ar trebui să îi motiveze pe mediatori? puteți alege mai multe răspunsuri
36. Care ar fi domeniile în care ar trebui să se specializeze mediatorii? puteți alege mai multe răspunsuri
37. În prezent,din veniturile pe care le realizează ca mediatori autorizați, credeți că mediatorii își pot susține activitatea formei de exercitare în care își desfășoară profesia (birou de mediator/birou de mediatori asociați/societate civilă de mediatori)?
38. Aveți cunoștință de situații în care mediatorii au refuzat preluarea unui caz de mediere?
39. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 2 (Da), în ce măsură considerați că au contribuit următorii factori la refuz? (1= foarte puțin, 4= foarte mult)
40. În ce măsură spațiul în care își desfășoară activitatea mediatorii este asigurat cu resurse tehnice (calculator, imprimantă/scanner, internet, etc.)?
41. Ce tipuri de instrumente apreciați că sunt utile pentru promovarea activităților de mediere?
42. În cazul în care ați utilizat servicii de mediere, cine a efectuat plata acestor servicii? mai multe răspunsuri
43. Cine credeți că ar trebui să plătească serviciile furnizate de mediatori? mai multe răspunsuri
44. În acest moment, în ce masură considerați că un potențial beneficiar al serviciului de mediere poate avea acces la acest serviciu?
45. Care credeți că sunt principalele tipuri de clienți care utilizează serviciile de mediere?

III. CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL MEDIERII

46. Pe o scară de la 1(complet inutil) la 5 (foarte util), cât de util apreciați că este cadrul legislativ care reglementează activitatea de mediere?
47. Care a fost gradul de influență al modificărilor aduse până în prezent legislației în domeniul medierii asupra funcționării eficiente a acesteia?
48. Care sunt inovațiile și tendințele care pot avea cea mai mare influență în implementarea reală a medierii? Vă rugăm să selectați doar trei inovații/tendințe, marcându-le în ordinea priorității cu "1"=cel mai mare grad de influență, "2"= al doilea cel mai mare grad de influență și "3"= al treilea cel mai mare grad de influență
49. Care considerați că sunt cele mai importante vulnerabilități în ceea ce privește evoluția cadrului legal din domeniul medierii? Vă rugăm să selectați doar trei vulnerabilități, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cea mai importantă vulnerabilitate, ”2”= a doua cea mai importantă vulnerabilitate și ”3”=a treia cea mai importantă vulnerabilitate
50. Considerați că modificările aduse până în prezent legislației privind medierea au determinat o creștere a numărului de cazuri?
51. În ce măsură apreciați că actuala legislație în domeniul medierii îngrădește exercitarea dreptului constituțional al liberului acces la justiție?
52. Care sunt în opinia dumneavoastră factorii din legislația medierii care ar fi de natură să îngrădească accesul liber la justiție?
53. În care din următoarele domenii considerați că legea medierii ar trebui îmbunătățită? Vă rugăm să selectați doar trei domenii, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cel mai important domeniu, ”2”= al doilea cel mai important domeniu și ”3”=al treilea cel mai important domeniu
54. Care din următoarele măsuri legislative considerați că ar putea îmbunătăți medierea în România? (Vă rugăm să selectați doar cinci măsuri, marcându-le în ordinea priorității cu "1"=cea mai importantă măsură, "2"= a doua cea mai importantă măsură, "3"=a treia cea mai importantă măsură, "4"=a patra cea mai importantă măsură, "5"=a cincea cea mai importantă măsură)
55. Pentru a fi îmbunătățit accesul la justiție, în care din următoarele domenii ale cadrului legal considerați că ar putea fi aduse cele mai importante modificări? Vă rugăm să selectați doar trei domenii, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cel mai important domeniu, ”2”= al doilea cel mai important domeniu și ”3”=al treilea cel mai important domeniu

IV. NIVELUL DE ÎNCREDERE ÎN MEDIERE

56. Care considerați că este motivul principal pentru care medierea nu este folosită pe o scară mult mai largă în țara noastră?
57. Care mecanisme credeți că ar trebui să reprezinte și să apere intereselor mediatorilor? Vă rugăm să selectați doar trei mecanisme, marcându-le în ordinea priorității cu ”1”=cel mai important mecanism, ”2”= al doilea cel mai important mecanism și ”3”=al treilea cel mai important mecanism
58. Care credeți că sunt motivele care stau la baza deciziei părților de a alege medierea ca modalitate de soluționare a conflictului lor?
59. Care sunt cele mai importante categorii de părți interesate (pot fi afectate de activitatea de mediere) care pot influența activitatea de mediere și care este încrederea dumneavoastră în acestea? (Vă rugăm să selectați doar cinci categorii, marcându-le în ordinea priorității cu "1"=cea mai importantă categorie, "2"= a doua cea mai importantă categorie, "3"=a treia cea mai importantă categorie, "4"=a patra cea mai importantă categorie și "5"=a cincea cea mai importantă categorie. Similar, cu privire la încrederea dumneavoastră în părțile interesate.)
60. Care este percepția dumneavoastră cu privire la calitatea serviciului de mediere în România?

V. SISTEMUL RELAȚIONAL AL PROFESIEI DE MEDIATOR

61. Din care dintre următoarele categorii credeți că provin clienții mediatorilor?
62. Care sunt modalitățile prin care beneficiarii pot ajunge la mediatori?
63. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu profesia de avocat? un singur răspuns
64. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu profesia de avocat?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
65. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu profesia de notar? un singur răspuns
66. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu profesia de notar?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
67. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu profesia de executor judecătoresc? un singur răspuns
68. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu profesia de executor judecătoresc?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
69. În ce măsură cadrul legal general actual facilitează accesul serviciilor de mediere în domeniul conflictelor ce apar la locul de muncă? un singur răspuns
70. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu autoritățile publice non-judiciare? un singur răspuns
71. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu organele de cercetare penală, parchetele, penitenciarele și instanțele de judecată? un singur răspuns
72. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu organele de cercetare penală, parchetele, penitenciarele și instanțele de judecată?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
73. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu organizațiile sindicale? un singur răspuns
74. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu organizațiile sindicale?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
75. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu autoritățile/instituțiile publice? un singur răspuns
76. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu autoritățile/instituțiile publice?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
77. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu sectorul privat? un singur răspuns
78. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu sectorul privat?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
79. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu polițiștii? un singur răspuns
80. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu polițiștii?" este 1 (Deloc bună),care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
81. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu membrii Parlamentului? un singur răspuns
82. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu membrii Parlamentului?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
83. Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu cadrele didactice? un singur răspuns
84. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară "Cum apreciați interacțiunea profesională a mediatorilor cu cadrele didactice?" este 1 (Deloc bună), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil

VI. UTILIZAREA SERVICIULUI DE MEDIERE

85. Care este în opinia dumneavoastră gradul actual de utilizare a medierii de către autoritățile/instituțiile publice?
86. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (Autoritățile/instituțiile publice nu utilizează medierea), sau 2(Autoritățile/instituțiile publice utilizează medierea în mică măsură), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
87. Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii de către sectorul privat?
88. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (Sectorul privat nu utilizează medierea), sau 2(Sectorul privat utilizează medierea în mică măsură) care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
89. Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii de către cetățeni?
90. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (Cetățenii nu utilizează medierea), sau 2(Cetățenii utilizează medierea în mică măsură), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
91. Care este în opinia dumneavoastră gradul de utilizare a medierii în relație cu sistemul judiciar?
92. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (Medierea nu este utilizată în relație cu sistemul judiciar), sau 2(Medierea este utilizată în mică măsură în relație cu sistemul judiciar), care considerați că sunt factorii posibili care au condus la această situație? 1= puțin posibil, 5= foarte probabil
93. Care sunt sectoarele de activitate în care apreciați că medierea ar putea fi aplicată în mod mai eficient decât la acest moment? puteți alege mai multe răspunsuri
94. Care apreciați că sunt măsurile legale care ar putea crea sisteme de referire de cauze către mediere? puteți alege mai multe răspunsuri
95. Ați oferit date statistice cu privire la utilizarea medierii unor terțe instituții mandatate să gestioneze astfel de baze de date (ex. Consiliul de mediere, Ministerul Justiției, CSM)?
96. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 2 (Nu), în ce măsură considerați că următoarele măsuri ar putea fi utile în realizarea de statistici? 1=puțin utile,3=f.utile

VII. SISTEMUL DE REGLEMENTARE ȘI GESTIONARE A MEDIERII

97. Cum apreciați actuala formă de normare, administrare și funcționare a sistemului profesional de mediere din România?
98. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 1 (Este nefuncțională, sistemul trebuie regândit și construit de la zero), ce model de normare, administrare și funcționare ar trebui dezvoltat? 1=puțin util,3=f.util
99. Cum apreciați existența de statistici în privința utilizării medierii?
100. În ce măsură apreciați eforturile Consiliului de mediere în vederea elaborării de statistici referitoare la utilizarea medierii? un singur răspuns
101. Cum apreciați că este organizarea actuală a Corpului Profesional al mediatorilor autorizați din România? un singur răspuns
102. Cum caracterizați calitatea dialogului cu profesia de mediator și organele ei reprezentative? un singur răspuns
103. Cum apreciați activitatea Consiliului de mediere din punctul de vedere al transparenței decizionale?
104. Aveți cunoștință cine aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Consiliului de mediere?
105. Aveți cunoștință cu privire la modalitatea de descărcare de gestiune a Consiliului de mediere la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar?

VIII. BUGETAREA SISTEMULUI DE MEDIERE

106. Care apreciați că sunt principale nevoi ale sistemului de mediere? alegeți maxim trei
107. Apreciați că sunt suficiente resurse pentru bugetarea Consiliului de mediere?
108. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este 2 (Nu), în ce măsură considerați că următoarele resurse ar putea fi utile? 1=puțin utile,3=f.utile
109. Care apreciați că sunt cauzele posibile ale subfinanțării sistemului de mediere? (alegeți maxim trei)
110. Care apreciați că sunt efectele posibile ale subfinanțării sistemului de mediere? (alegeți maxim trei)

IX. Sincronizarea sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)și extra-UE

111. Care apreciați că este nivelul de sincronizare actual al sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE) și extra-UE? un singur răspuns
112. La ce nivel apreciați că se găsește nevoia actuală de sincronizare a sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)? un singur răspuns
113. Care apreciați că ar fi impactul desincronizării sistemului de mediere din România de alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)?
114. Care apreciați că ar fi impactul sincronizării sistemului de mediere din România cu alte sisteme de mediere din Uniunea Europeană (UE)?